วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สถานที่ท่องเที่ยว สวยๆ ที่จังหวัดพัทลุง ครับ


อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  
เป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข   4048   ผ่านอำเภอควนขนุน   ระยะทางจากตัวเมือง ประมาณ   32   กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร ทะเลน้อย มีความกว้าง 5 กิโลเมตร และยาว 6 กิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.2 เมตร ปกคลุมด้วยพืชน้ำต่างๆ เช่น บัว จูด หญ้าน้ำ กก ปรือ กง ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบที่มีนกน้ำ นกประจำถิ่นและ นกอพยพอยู่มากมายกว่า 187 ชนิด นกอพยพ ข้ามถิ่นจะมาในช่วงฤดูหนาว ระหว่าง เืดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่มีนกมากที่สุด ปัจจุบัน ทะเลน้อยได้รับเลือกให้เป็น แรมซ่าร์ไซด์ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และกำัลังได้รับ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาิติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถติดต่อสอบถามรายละเีอียดได้ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 074 - 615722

ภาพแหล่งนกน้ำทะเลน้อย
ทะเลบัว


พระพุทธรูปนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) 
เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  ได้ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงมอบให้ไว้ประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศทั้งสี่ภาค เมื่อ พ.ศ.2511 สำหรับภาคใต้ทรงพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงปัจจุบัน  ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุง  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  โดยมีศาลาจตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานอย่างสวยงาม 

หาดแสนสุขลำปำ
ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ8  กิโลเมตร อยู่เลยวัดวังไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่มีทิวสนร่มรื่น ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กลางวงเวียนมารูปปั้นฝูงปลาลำปำ   ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณลำปำ มีศาลากลางน้ำชื่อว่า "ศาลาลำปำที่รัก" สำหรับชมทิวทัศน์บริเวณทะเลสาบ และจากบริเวณ ชายหาด มีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอย ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของตะกอนป่าน้ำลำปำ นอกจากนี้ในบริเวณทะเลสาบสำปำ ยังมีปลาโลมาหัวบาตร ปลากฎให้เห็นบ่อยครั้ง
ที่พักชายทะเลลำปำภูเขาอกทะลุ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุง   ภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีความสูงประมาณ 250 เมตร มีบันไดสำหรับขึ้นยอดเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ 
วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า - วังใหม่)
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปำ ใกล้กับวัดวัง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือวังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการ  ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึง นางประไพ มุตตามระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วนวังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจนวงษ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ป็นเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันทายาทตระกูลจันทโรจนวงษ์ ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติ และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2526
ถ้ำสุมโน
ตั้งอยู่หมู่ที่1ต.บ้านนาอ.เมืองพัทลุง   ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ25   กิโลเมตร

น้ำตกบ้านไร่เหนือหรือบางคนเรียกว่าน้ำตก   “น้ำปลิว”   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต.กงหรา         อ.กงหรา   จ.พัทลุง เป็นน้ำตกคมีชั้นค่อนข้างสูง มองดูคล้ายผ้าพริ้วตามสายลม
น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง   ตั้งอยู่หมู่ที่   1   ต.กงหรา   อ.กงหรา   จ.พัทลุง เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ของกรมป่าไม้ มีน้ำพุร้อนบริเวณน้ำตก
น้ำตกไพรวัลย์   ตั้งอยู่หมู่ที่   5  ต.คลองเฉลิม   อ.กงหรา   จ.พัทลุง ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความงามตามธรรมชาติ เงียบ สงบและร่มเย็น บริเวณน้ำตกมีลานจอดรถ และร้านอาหารบริการ
น้ำตกหม่อมจุ้ย   ตั้งอยู่ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมด   ห่างจากอำเภอประมาณ   12   กิโลเมตร ใช้เส้นทาง 4121 ต่อด้วย 4137 น้ำตกอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าตะโหมด อยู่ท่ามกลางป่าร่มรื่น มีแอ่งน้ำ สามารถเล่นน้ำได้ มีลานกว้างเหมาะสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ

บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็น   ตามเส้นทางหลวงหมายเลข4   (ถนนเพชรเกษม)   ระยะทางประมาณ30   กิโลเมตร  อยู่ในเขตอำเภอเขาชัยสน เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคบางอย่างได้

วัดเขียน   หรือเรียกว่า   วัดเขียนบางแก้ว  เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในพัทลุง ตั้งอยู่ริมทะเลหลวง  (ทะเลสาบสงขลาตอนใน)   บ้านบางแก้ว   หมู่ที่  4  ำบลจองถนน  อำเภอเขาชัยสน   จังหวัดพัทลุง   สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (แบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช แต่ขนาดเล็กกว่า)  มีเจดีย์โบราณซึ่งตามตำนานกล่าวว่า   ได้บรรจุสารีริกธาตุ  (พระอังคาร)  ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป